Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TC Meble prowadzony jest przez Katarzynę Cembolista prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe COMFORT DIVANI Katarzyna Cembolista, ul. Strzelnica 24, 36-480 Dobrodzień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5751861691, REGON: 362264365.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Klientów korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszystkie meble poza znajdującymi się w dziale „dostępne od ręki”, produkowane są pod indywidualne zamówienie Klienta.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – dokonujący zakupu w Sklepie Klient zdefiniowany w art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, a także Klient dokonujący zakupu, któremu zgodnie z art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, przyznano niektóre prawa Konsumenta,

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe COMFORT DIVANI Katarzyna Cembolista, ul. Strzelnica 24; 36-480 Dobrodzień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5751861691, REGON: 362264365.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tcmeble.pl/sklep .

 5. Umowa Zawarta na Odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 15. Dowód Zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Lubliniecka 118; 46-380 Dobrodzień

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: salontc@wp.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 191 004

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1050 1171 1000 0092 1479 3508

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, a w razie wyboru dostawy przez Sprzedawcę, koszt dostawy, który stanowi zryczałtowaną na terenie Polski kwotę 450 zł.

 5. Koszt dostawy obejmuje zabezpieczenie i dostarczenie mebli transportem Sprzedawcy pod wskazany adres, natomiast rozładunek oraz wniesienie mebli leży po stronie Klienta.

§ 6

Sposób korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów;

  • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;

  • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

  • niewykorzystywania Sklepu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

  • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;

  • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących;

  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

  • nieumieszczania w Sklepie oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;

  • niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;

  • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż mebli, których zdecydowana większość znajdująca się w ofercie to meble wykonane na indywidualne zamówienie.

2. prefabrykowane u Sprzedawcy (a więc nie wykonywane na zindywidualizowane zamówienie) są:

a) w meblach tapicerowanych: kanapa 2-osobowa w czarnej skórze naturalnej, szyta czarnymi nićmi, krzesło tapicerowane czarną skórą

b) w meblach skrzyniowych: Komoda 3-drzwiowa o długości 160 cm.

c) Stół z blatem fornirowanym: Dąb sękaty szczotkowany o rozmiarze 180 x 90 + 2x 40cm, krawędź prosta.

3. Skóry, materiały, układy i nici opcjonalnie możliwe do wyboru poza wskazanymi, są towarem nieprefabrykowanym u Sprzedającego, a meble tak wykonane, będą meblami wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta.

4. Sprzedający oświadcza, mając na względzie art. 38 ust. 1 pkt 3) Ustawy o prawach konsumenta, że w przypadku Umowy Zawartej na Odległość według indywidualnych specyfikacji Konsumenta, o których mowa w ust. 3, Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.

5. W zakładce „dostępne od ręki” znajdują się gotowe meble, które są fizycznie wystawione w salonie sprzedażowym. Meble dostępne od ręki są nowe, posiadają pełną 24 miesięczną gwarancję.

6. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia online lub za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.

7. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) Zarejestrować się na stronie Sklepu lub dokonać Zamówienia bezpośrednio z koszyka bez rejestracji b) zaakceptować Regulamin Sklepu.

8. Po kliknięciu zamawiam Klient dokonuje wyboru metody płatności. Jeżeli wybierze opcję „zaliczka 10%” otrzyma wiadomość z danymi do wykonania przelewu zaliczki w wysokości 10%.

9. Umowa zaczyna być wiążąca w dniu zaksięgowania zaliczki lub pełnej kwoty Zamówienia, w razie wyboru przez Klienta opcji pełnej płatności. Termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty (zaliczki lub całej kwoty zamówienia) na koncie Sprzedawcy, przy czym w razie braku zaksięgowania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, Zamówienie uznaje się za nie złożone.

10. Numer rachunku bankowego i pozostałych danych do przelewu udostępniony zostanie w wiadomości e-mail.

11. W razie wyboru zaliczki 10% – reszta zapłaty musi nastąpić przed dostawą przelewem (po

informacji z logistyki) lub gotówką przy odbiorze mebli.

12. Wobec rodzaju sprzedawanych przez Sprzedawcę towarów, po każdym zakupie konsultant Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem, w celu potwierdzenia i doprecyzowania w razie wątpliwości informacji związanych z zawartą Umową (np. rodzaj wykończenia blatu, kształt krawędzi i sposób odbioru mebli itp.).

13. Gdy Klient wybierze opcję dostawy transportem Sprzedawcy – na kilka dni przed planowaną datą dostawy, dział logistyczny Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem w celu umówienia dokładnego terminu dostawy.

§ 8

Oferowane metody płatności i dostawy

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność zaliczki przelewem na rachunek Sprzedawcy

b) Pozostała płatność przelewem lub gotówką podczas dostawy.

c) Klient może również wybrać następujące formy płatności z góry za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 

2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3. Klient może korzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przewoźnicy współpracujący ze Sprzedawcą.

b) Odbiór osobisty z magazynu sklepu – wyłącznie po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym i uzgodnieniu terminu odbioru.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Termin dostawy produktu podany jest w karcie poszczególnego produktu. Jeżeli Klient zamawia kilka produktów – wszystkie zostaną dostarczone razem w terminie odpowiadającym najdłuższemu terminowi realizacji spośród zakupionych Produktów.

2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

3. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia w którym klient został poinformowany telefonicznie lub mailowo o możliwości odbioru.

4. Klient może odebrać Zamówienie osobiście.

5. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Produkty (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy Sprzedaży przez Klienta, przesyłka zostanie zwrócona Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy Sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy Sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Produktu.

3.Konsument odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty skutecznego odstąpienia od zawartej umowy.

4. W sytuacji zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie Produktu prefabrykowanego – Sprzedający informuje, że w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy na odległość i możliwością odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie do 14 dni, Konsument będzie zobowiązany do poniesienia kosztu zwrotu Sprzedającemu zakupionych Produktów. Koszt zwrotu, mając na względzie gabaryty i charakter zakupionych towarów będzie wynosić 10% wartości brutto zakupionych Produktów.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Konsumenta (jeżeli koszty te poniósł Konsument) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

8. W przypadku gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

10. Uprawnienie opisane w ust. 1 do 9 nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

a)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe. Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, na warunkach określonych w pisemnie udzielonej przez producenta gwarancji.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o właściwe przepisy dotyczące rękojmi.

 4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@tcmeble.pl lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie Sklepu.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy, produkt należy odesłać na adres magazynu sklepu: TC MEBLE ul. Lubliniecka 118; 46-380 Dobrodzień.

   

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP i nazwę firmy którą reprezentuje klient.

 2. Dane osobowe klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 

A. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

B. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy Sprzedaży.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy Sprzedaży oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

 3. Dane osobowe na przetwarzanie których klienci wyrazili zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

 5. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych klienci mogą zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klientów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.